Υπηρεσίες

Για περισσότερο από είκοσι έτη καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων,
που όλο και περισσότερο αναθέτουν την κάλυψη των αναγκών του λογιστηρίου τους σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστή - φοροτεχνικό. Τα οφέλη πολλά και προφανή.

Παρέχοντας πλήρη κάλυψη που παρέχεται από ειδικευμένα στελέχη, η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές, αποζημιώσεις, υπερωρίες κ.λπ., με αποτέλεσμα  το κόστος να είναι μικρότερο από το κόστος πρόσληψης μόνιμου εσωτερικού λογιστή.

Η συνεργασία με το γραφείο μας αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν την επιχείρησής σας.

Με εξειδικευμένους συνεργάτες σε λογιστικά - φορολογικά - εργατικά - ασφαλιστικά θέματα, καθώς επίσης και με μια πληθώρα εξωτερικών συνεργατών: Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Ασφαλιστών, Μηχανικών, Προγραμματιστών, μπορούμε να δώσουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ελληνική Επιχείρηση.


Λογιστικά – Φορολογικά

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση - μηχανοργάνωση και αναδιοργάνωση λογιστηρίων εταιρειών κάθε μορφής
 • ’Υπεύθυνη τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (β΄ και γ΄ κατηγορίας)  
 • Επίβλεψη και Έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας
 • Μηνιαία - Τριμηνιαία - Εξαμηνιαία κλπ ενημέρωση (μέσω αναφορών - report) για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ)
 • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε9 κλπ.

Δωρεές – Κληρονομιές – Γονικές Παροχές

 • Συστάσεις - Μεταβολές - Διαλύσεις κάθε μορφής εταιρειών
 • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις κλπ Επιχειρήσεων
 • Πλήρης κάλυψη σε φορολογικές αρχές με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Σύνταξη δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου  

Εργατικά – Ασφαλιστικά – Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας
 • Απογραφή – έναρξη εργασιών, σε Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ.
 • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας
 • Υπολογισμός και κατάθεση φακέλου για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ασφάλισης

Νομικές Υπηρεσίες

Νομική υποστήριξη σε συνεργασία με διακεκριμένα κι εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σε θέματα:

 • Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές κατά του Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.)
 • Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Μεταβιβάσεων ακινήτων (πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές)
 • Μισθωτικών διαφορών
 • Εθνικού κτηματολογίου
 • Εργατικών ασφαλιστικών διαφορών
 • Παρέχουμε άμεση ενημέρωση - πληροφόρηση για όλες της αλλαγές στο φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και τον εμπορικό νόμο

Ελεγκτικές υπηρεσίες

(τακτικός φορολογικός έλεγχος, προσωρινός φορολογικός έλεγχος, προληπτικός φορολογικός έλεγχος, εσωτερικός έλεγχος, κλπ.)

Συμβουλευτικές διοικητικές υπηρεσίες  business plan